Ochrana spotřebitele a soutěžní pravidla

Spotřebitelská soutěž jako obchodní praktika

V úvodu našeho předchozího článku Právní úprava spotřebitelských soutěží jsme popsali, jakým způsobem je potřeba naplánovat Vaši spotřebitelskou soutěž s ohledem na ustanovení zákona o hazardních hrách. Zároveň jsme ale uvedli, že spotřebitelská soutěž je z pohledu českého práva obchodní praktikou a spadá tedy do působnosti zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele). Jaké povinnosti z tohoto zákona vyplývají a na co si tedy dát při pořádání spotřebitelské soutěže pozor?

Klamavá obchodní praktika

Spotřebitelská soutěž především nesmí mít znaky tzv. klamavé obchodní praktiky. Zákon obchodní praktiku definuje jako nekalou tehdy, „je-li v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušuje nebo je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému je určena, nebo který je jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě“. Speciálně pro spotřebitelské soutěže potom zákon popisuje praktiku, která bude vždy posuzována jako klamavá, a to pořádání spotřebitelské soutěže o ceny, „aniž by byly ceny uděleny nebo aniž by ceny odpovídaly původní nabídce nebo byla udělena odpovídající náhrada“.

K některým pochybením ve smyslu klamavé obchodní praktiky může dojít i bez jasného záměru, proto je potřeba věnovat zvýšenou pozornost propagaci soutěže, a především jejím pravidlům.

Propagace spotřebitelské soutěže

U propagace soutěže je nutné dát si pozor zejména na zavádějící informace ohledně charakteru výher. V propagačních materiálech nebo na webových stránkách by proto měly být zobrazeny pouze výhry, které soutěžící může získat. Pokud je vyobrazení výher pouze ilustrační, měl by být na tuto skutečnost zákazník nepřehlédnutelným způsobem upozorněn. Stejně tak by měla být zcela transparentní informace o počtu výher, které jsou do soutěže vloženy. Např. u soutěže, do níž je vloženo velké množství výher malé hodnoty a pouze jedna hlavní výhra větší hodnoty, je problematickou praktikou uvádění celkového počtu výher společně s vyobrazením pouze hlavní výhry. Taková propagace je způsobilá vyvolat v zákaznících dojem, že jejich šance na výhru hlavní ceny je výrazně vyšší než ve skutečnosti.

Pravidla spotřebitelské soutěže

Pravidla soutěže by potom měli podrobně upravovat každý aspekt pořádané akce. Mezi ty nejdůležitější patří:

  • Vymezení podmínek, které musí zákazník splnit, aby se mohl soutěže zúčastnit. Nejčastěji se jedná o provedení nákupu zboží nebo objednávku služby. Zde je potřeba definovat, jakého zboží nebo služeb se podmínka týká, případně v jakém množství nebo hodnotě.
  • Popis, jakým způsobem budou vybráni výherci soutěže. Vhodné je uvést i termín jejich výběru, způsob informování o výhře a termín a způsob předání výhry.
  • Důležité je i stanovení případných omezení pro získání výhry (např. v případě, že každý soutěžící může vyhrát jen určitý počet výher) a podmínek pro čerpání výher – u některých soutěží je např. vyžadováno předložení důkazu o provedení soutěžního nákupu pomocí účtenky či faktury dokládající provedení soutěžního nákupu.
  • Přesná definice výher a jejich počet.
  • Podmínky, za kterých může být soutěžící ze soutěže vyloučen, nebo ztratit nárok na výhru.
  • Nedílnou součástí pravidel soutěže by mělo být i ustanovení o zpracování a ochraně osobních údajů.

Diskriminace spotřebitele

Dalším důležitým aspektem ochrany spotřebitelů, který je potřeba vzít při organizaci spotřebitelské soutěže na vědomí, je jejich ochrana proti diskriminaci. Tak jako klamavé obchodní praktiky, ani nerovné zacházení se zákazníky (soutěžícími) nemusí být záměrem. Přesto je možné, že k diskriminačnímu jednání dojde díky omezení účasti v soutěži, které je obecně považováno za zcela legitimní. Poměrně běžným příkladem takovéto praktiky je povolení účasti v soutěži pouze občanům České republiky, aby se organizátor soutěže vyhnul případné distribuci výher do zahraničí. Tohoto účelu je ale nutné případně dosáhnout jiným způsobem než paušálním vyloučením celé skupiny zákazníků z účasti v soutěži. Stejně tak nedoporučujeme nijak omezovat věk účastníků spotřebitelské soutěže (pokud k tomu nejsou zákonné důvody jako např. u propagace alkoholických výrobků).

Zákazníky samozřejmě není možné v účasti v soutěži omezovat ani na základně jejich dalších charakteristik jako je pohlaví, národnost, nebo náboženské vyznání, ale předpokládáme, že v těchto případech je diskriminace zcela zjevná.

Obecně platí, že u každého omezení je nutné zvážit, jestli je opravdu nezbytné a přiměřené účelu a zda jsou důvody pro jeho zavedení relevantní.

Pokud potřebujete s vytvořením soutěžních pravidel pomoci, kontaktujte nás. Rádi pro Vás pravidla vytvoříme, případně Vám poskytneme odbornou konzultaci.